Български (България)English (United Kingdom)
Одиторски услуги Консолидирани отчети

Консолидирани отчети

Одит на консолидирани отчети

Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията отчети на контролираните предприятия.

Ние предлагаме одит на консолидирани финансови отчети, изготвени както по НСФОМСП, така и по МСС, съгласно новия МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.


Етикет: | | | | | |