Български (България)English (United Kingdom)
Цени

Цени на одиторски и счетоводни услуги

ЦЕНИ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ - 30 евро на 1 час работно време, определено, съгласно методиката за определяне на количеството работни часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на одиторската услуга. За изготвяне на оферта, моля свържете се с нас!

ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ - според бюджета на програмата или по договаряне.


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ - ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЕВРО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

БРОЙ ДОКУМЕН-
ТИ/Счето-
водни
статии

Б
Р
О
Й

П
Е
Р
С
О
Н
А
Л

Абонамент такса за счетовод-
ство в сферата на услугите

Абонамент такса за счетовод-
ство в сферата на търговията

Абонамент такса за счетовод-
ство на производст-
вена фирма

Абонамент такса за счетовод-
ство в сфе-
рата на строителст-
вото

ТРУД И РАБОТ НИ ЗАПЛАТИ
ЗА 1 БРОЙ ПЕРСОНАЛ

ЛИЧЕН СЪСТАВ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСО-
НАЛ ЗА 1 ДОКУ МЕНТ

Изготвя-
не на пла-
тежни на-
реждания за 1 брой

ГДД
по ЗДФЛ ЗА 1 БР. ДОКДО 50 БР.

1

110

150

190

230

10

10

3

2051-100 БР.

1

220

260

300

340

10

10

3

101-150 БР.

1

330

370

410

450

10

10

3

151-200 БР.

1

440

480

520

560

10

10

3

201-250 БР.

1

550

590

630

670

10

10

3

251-300 БР.

1

605

655

705

755

3

за всеки седващ документ

1

2,2

2,5

2,8

3,00

10

10

3

10

2-РИ ВАРИАНТ

1-110

1

2 МРЗ

2,4 МРЗ

2,6 МРЗ

3 МРЗ

10

10

3

20111-220

1

4 МРЗ

4,8 МРЗ

5,2 МРЗ

6 МРЗ

10

10

3

за всеки следващ документ

1

2,2

2,5

2,8

3,00

10

10

3

10РЕГИСТРИ-
РАНИ ПО ЗДДС ФИРМИ

БРОЙ ДОКУМЕН-
ТИ/Счето-
водни
статии

Б
Р
О
Й

П
Е
Р
С
О
Н
А
ЛАбонамент такса за счетовод-
ство в сферата на услугите

Абонамент такса за счетовод-
ство в сферата на търговията

Абонамент такса за счетовод-
ство на производст-
вена фирма

Абонамент такса за счетовод-
ство в сфе-
рата на строителст-
вото

ТРУД И РАБОТ НИ ЗАПЛАТИ
ЗА 1 БРОЙ ПЕРСОНАЛ

ЛИЧЕН СЪСТАВ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСО-
НАЛ ЗА 1 ДОКУ МЕНТ

Изготвя-
не на пла-
тежни на-
реждания за 1 брой

ГДД
по ЗДФЛ ЗА 1 БР. ДОКДО 50 БР.

1

220

300

380

460

10

10

3

2051-100 БР.

1

440

520

600

680

10

10

3

101-150 БР.

1

660

740

820

900

10

10

3

151-200 БР.

1

880

960

1040

1120

10

10

3

201-250 БР.

1

1100

1180

1260

1340

10

10

3

251-300 БР.

1

1210

1310

1410

1510

10

10

3

за всеки седващ документ

1

2,2

2,5

2,8

3,00

10

10

3

10

2-РИ ВАРИАНТ

1-1104 МРЗ

4,8 МРЗ

5,2 МРЗ

6 МРЗ

10

10

3

20111-2208 МРЗ

9,6 МРЗ

10,40 МРЗ

12 МРЗ

10

10

3

20за всеки седващ документ

1

2,2

2,5

2,8

3,00

10

10

3

10

консултации

60 ЕВРО без ДДС за
1 часгодишен отчет при НАП

1 месечна таксавписване на актове в Агенция по вписванията

75 ЕВРО.за 1 бр.Междинни отчети

50% от 1 месечна таксаТранспорт

25 ЕВРО- за 1 доставкаИнтрастат

10 ЕВРО За 1 бр.Ревизия

1,5 месечна такса.Документ от НАП за дъл-
жими данъци

100 ЕВРО

70

Документ от НОИ за осигуров ки и осигурителни книжки

100 ЕВРО

70

Документи за банков кредит

1/2 месечна такса

100