Български (България)English (United Kingdom)
What's New

Подкрепа за микро и малки предприятия COVID 19

We are sorry!
There is no translation at the moment!
 

Петя Георгиева Георгиева - синдик

We are sorry!
There is no translation at the moment!
 

Доклад за прозрачност за 2012г.

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА


Регистриран одитор, д.е.с. Роза Стоянова Георгиева 
ДИПЛОМА № 0216/ 1993, издадена от ИДЕС

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 ГОДИНА

Изисквана информация по чл. 40М

Информация за Регистриран одитор
Роза Стоянова Георгиева,

 д.е.с. Диплома № 0216/1993г.

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез "БАЛКАН ОДИТ" ООД и "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД.

"БАЛКАН ОДИТ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от 10.11.2004 г. на Софийски градски съд, ф.д. 12116/2004 г. булстат: 131 331 476.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Петя Георгиева Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

"Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от01.12.1997 г. На СГС, ф.д. 16897/1997г. булстат: 121 539 870.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Роза Стоянова Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

НЕПРИЛОЖИМО

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

"БАЛКАН ОДИТ" ООД  се представлява и управлява от Петя Георгиева Георгиева.

 "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД се представлява и управлява от Роза Стоянова Георгиева.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното

функциониране

Системата за вътрешен контрол върху качеството на дейността се реализира чрез пряк и непосредствен контрол от страна на одитора върху всички сътрудници, чрез системата за планиране и изпълнение на ангажиментите и чрез системата за обучение и поддържане на квалификацията. В дружеството са установени правила и процедури за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските процедури да съответства на изискванията на професионалните стандарти, да се установи дали събраните одиторски доказателства са достатъчни и уместни за изразяване на одиторско мнение.

5. Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт - счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор

Последната проверка върху одиторската практика на регистрирания одитор, извършена от СККОУ приключи през м. Декември 2011 година с оценка А.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

"ПОЛИМЕРИ" АД 
гр. ДЕВНЯ

7. Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Помощник-одиторите подписват декларации за независимост и за конфиденциалност в началото на всеки поет одиторски ангажимент.

В одиторската проверка на всички предприятия, регистрираният одитор е участвал лично. Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година са спазени изискванията, свързани с независимостта.

8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт - счетоводители по реда на чл.22

През финансовата 2012 г. регистрираният одитор е участвал в следните форми на обучение, организирани от ИДЕС:

·         Семинар - “Данъчно законодателство ", Организиран от ИДЕС – 5 работни дни

·           Семинар – „Курс по одит - МОС”, с лектор –Милен Райкова ,ИДЕС – 5 работни дни.

·         Курс – Измененията в ЗДДС – лектор Росен Русков – 1 ден.

·         Семинари-лекция -беседа в рамките на 2 часа месечно организирани от I-ва РСО на ИДЕС .

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2012 година е 60364.40

лева, в т.ч.:

Одит-ГФО

      51082.64    лв.

Договорна процедура

     0      лв.

други

        9281.76     0

 

Общият обем на приходите на ""Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД " ООД от дейността му през 2012година е 29603.22 лева, в т.ч.:

одит

     17164           лв.

наеми

       5682.91     Лв.

консултации и други

         1275    лв.

Други

550 лв

Договорна процедура

4928.62     лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците - за одиторско предприятие

Възнаграждението на съдружниците е съгласно подписан договор с дружествата и е в зависимост от годишните им резултати.

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА

We are sorry!
There is no translation at the moment!
 

Доклад за прозрачност 2010

We are sorry!
There is no translation at the moment!