Български (България)English (United Kingdom)
Search

Search

Search Only:

Search Keyword bulgaria

Total: 11 results found.

1. Advisory
(Съдържание/Консултанска дейност - English (United Kingdom))
... international auditing standards and others. Consultations related to accounting for projects of European and Bulgarian programs.  ...
2. Accounting Services
(Съдържание/Pages - English (United Kingdom))
... and more. Accountancy of projects under funded by european and bulgarian programs. Preparing and submission of VAT records and returns, making tax and accounting depreciation plan, receipt and processing ...
3. Statutory audit
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
"Balkan Audit" Ltd. offers auditing of interim and annual financial statements in accordance with the Accounting Act and the Independent Financial Audit Act of the Republic of Bulgaria.  ...
4. Audit of consolidated financial statements of Groups
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
... of the Republic of Bulgaria.  ...
5. Home
('Uncategorised Content')
"BALKAN Audit" Ltd. is Bulgarian company which provides services exclusively in the field of independent financial audit, financial reporting and the preparation of annual financial statements and annual ...
6. The company
('Uncategorised Content')
... funds - Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria 2000.; Certificate of independent financial audit according to international accounting standards and international auditing standards ICPA ...
7. The company
('Uncategorised Content')
... funds - Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria 2000.; Certificate of independent financial audit according to international accounting standards and international auditing standards ICPA ...
8. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
9. Одит на годишни отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
"Балкан Одит" ООД предлага одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в Република България  на междинни и годишни финансови отчети.
10. Одит на консолидирани отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията ...
11. The company
('Uncategorised Content')
... funds - Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria 2000.; Certificate of independent financial audit according to international accounting standards and international auditing standards ICPA ...