Български (България)English (United Kingdom)
Новини

Подкрепа за микро и малки предприятия COVID 19

Prilojenie 2.16.2 Plakat BAL o 2.001

"БАЛКАН ОДИТ" ООД е бенефициент по проект за подкрепа за малки и микропредприятия във връзка с епидемичния взрив от COVID19.

 

Петя Георгиева Георгиева - синдик

Световната икономическа криза доведе до неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост голяма част от търговските дружества, което направи актуални въпросите по производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства. В тази връзка управителят на дружеството - Петя Георгиева Георгиева издържа успешно изпитите за правоспособност за синдик и вече е включена в Списъка на действащите синдици към Министерство на Правосъдието, утвърден със заповед на Министъра на правосъдието, обнародвана вдържавен вестник бр.44от14.05.2014 г.

На 21-22 Октомври 2014г. се проведе курс от Годишната програма за обучение на синдици за 2014г. на тема "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства" - Удостоверение от Министерство на правосъдието.

 

Доклад за прозрачност за 2012г.

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА


Регистриран одитор, д.е.с. Роза Стоянова Георгиева 
ДИПЛОМА № 0216/ 1993, издадена от ИДЕС

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 ГОДИНА

Изисквана информация по чл. 40М

Информация за Регистриран одитор
Роза Стоянова Георгиева,

 д.е.с. Диплома № 0216/1993г.

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез "БАЛКАН ОДИТ" ООД и "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД.

"БАЛКАН ОДИТ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от 10.11.2004 г. на Софийски градски съд, ф.д. 12116/2004 г. булстат: 131 331 476.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Петя Георгиева Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

"Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от01.12.1997 г. На СГС, ф.д. 16897/1997г. булстат: 121 539 870.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Роза Стоянова Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

НЕПРИЛОЖИМО

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

"БАЛКАН ОДИТ" ООД  се представлява и управлява от Петя Георгиева Георгиева.

 "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД се представлява и управлява от Роза Стоянова Георгиева.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното

функциониране

Системата за вътрешен контрол върху качеството на дейността се реализира чрез пряк и непосредствен контрол от страна на одитора върху всички сътрудници, чрез системата за планиране и изпълнение на ангажиментите и чрез системата за обучение и поддържане на квалификацията. В дружеството са установени правила и процедури за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските процедури да съответства на изискванията на професионалните стандарти, да се установи дали събраните одиторски доказателства са достатъчни и уместни за изразяване на одиторско мнение.

5. Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт - счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор

Последната проверка върху одиторската практика на регистрирания одитор, извършена от СККОУ приключи през м. Декември 2011 година с оценка А.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

"ПОЛИМЕРИ" АД 
гр. ДЕВНЯ

7. Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Помощник-одиторите подписват декларации за независимост и за конфиденциалност в началото на всеки поет одиторски ангажимент.

В одиторската проверка на всички предприятия, регистрираният одитор е участвал лично. Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година са спазени изискванията, свързани с независимостта.

8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт - счетоводители по реда на чл.22

През финансовата 2012 г. регистрираният одитор е участвал в следните форми на обучение, организирани от ИДЕС:

·         Семинар - “Данъчно законодателство ", Организиран от ИДЕС – 5 работни дни

·           Семинар – „Курс по одит - МОС”, с лектор –Милен Райкова ,ИДЕС – 5 работни дни.

·         Курс – Измененията в ЗДДС – лектор Росен Русков – 1 ден.

·         Семинари-лекция -беседа в рамките на 2 часа месечно организирани от I-ва РСО на ИДЕС .

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2012 година е 60364.40

лева, в т.ч.:

Одит-ГФО

      51082.64    лв.

Договорна процедура

     0      лв.

други

        9281.76     0

 

Общият обем на приходите на ""Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД " ООД от дейността му през 2012година е 29603.22 лева, в т.ч.:

одит

     17164           лв.

наеми

       5682.91     Лв.

консултации и други

         1275    лв.

Други

550 лв

Договорна процедура

4928.62     лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците - за одиторско предприятие

Възнаграждението на съдружниците е съгласно подписан договор с дружествата и е в зависимост от годишните им резултати.

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА

Изисквана информация по чл. 40М

Информация за Регистриран одитор
Роза Стоянова Георгиева,

 д.е.с. Диплома № 0216/1993г.

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез "БАЛКАН ОДИТ" ООД и "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД.

"БАЛКАН ОДИТ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от 10.11.2004 г. на Софийски градски съд, ф.д. 12116/2004 г. булстат: 131 331 476.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Петя Георгиева Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

"Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от01.12.1997 г. На СГС, ф.д. 16897/1997г. булстат: 121 539 870.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Роза Стоянова Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

НЕПРИЛОЖИМО

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

"БАЛКАН ОДИТ" ООД  се представлява и управлява от Петя Георгиева Георгиева.

 "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД се представлява и управлява от Роза Стоянова Георгиева.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното

функциониране

Системата за вътрешен контрол върху качеството на дейността се реализира чрез пряк и непосредствен контрол от страна на одитора върху всички сътрудници, чрез системата за планиране и изпълнение на ангажиментите и чрез системата за обучение и поддържане на квалификацията. В дружеството са установени правила и процедури за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските процедури да съответства на изискванията на професионалните стандарти, да се установи дали събраните одиторски доказателства са достатъчни и уместни за изразяване на одиторско мнение.

5. Датата на последната и

вършена проверка от Института на дипломираните експерт - счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор

Последната проверка върху одиторската практика на регистрирания одитор, извършена от СККОУ приключи през м. Декември 2011 година.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

"ПОЛИМЕРИ" АД 
гр. ДЕВНЯ

7. Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Помощник-одиторте подписват декларации за независимост и за конфиденциалност в началото на всеки поет одиторски ангажимент.

В одиторската проверка на всички предприятия, регистрираният одитор е участвал лично. Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финасова година са спазени изискванията, свързани с независимостта.

8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт - счетоводители по реда на чл.22

През финансовата 2011 г. регистрираният одитор е участвал в следните форми на обучение, организирани от ИДЕС:

·         Семинар - “Данъчно законодателство ", Организиран от ИДЕС – 5 работни дни

·           Семинар – „Курс по одит - МОС”, с лектор –БПП Профешънал –Георги  Миленчев ,АССА..

·         Семинари-лекция -беседа в рамките на 2 часа месечно организирани от I-ва РСО на ИДЕС .

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2011 година е 86119,31

лева, в т.ч.:

Одит-ГФО

85702,71 лв.

Договорна процедура

416,60 лв.

други

0

Общият обем на приходите на ""Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД " ООД от дейността му през 2011година е 25363,71 лева, в т.ч.:

одит

18352.

наеми

5859,48 лв

консултации и други

1150 лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците - за одиторско предприятие

Възнаграждението на съдружниците е съгласно подписан договор с дружествата и е в зависимост от годишните им резултати.

 

 

Доклад за прозрачност 2010

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2010 ГОДИНА


Регистриран одитор, д.е.с. Роза Стоянова Георгиева
ДИПЛОМА № 0
216/ 1993, издадена от ИДЕС

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА 20
10 ГОДИНА

Изисквана информация по чл. 40М

Информация за Регистриран одитор
Роза Стоянова Георгиева,

 д.е.с. Диплома № 0216/1993г.

1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва чрез "БАЛКАН ОДИТ" ООД и "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД.

"БАЛКАН ОДИТ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от 10.11.2004 г. на Софийски градски съд, ф.д. 12116/2004 г. булстат: 131 331 476.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Петя Георгиева Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

"Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с решение № 1 от 01.12.1997 г. На СГС, ф.д. 16897/1997г. булстат: 121 539 870.

Правна форма - дружество с ограничена отговорност с управител Роза Стоянова Георгиева и капитал 5000 лева.

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Чаталджа”, №59, ателие № 3;

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа - описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея

НЕПРИЛОЖИМО

3. Описание на управленската структура на одиторското предприятие

"БАЛКАН ОДИТ" ООД  се представлява и управлява от Петя Георгиева Георгиева.

 "Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД се представлява и управлява от Роза Стоянова Георгиева.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното

функциониране

Системата за вътрешен контрол върху качеството на дейността се реализира чрез пряк и непосредствен контрол от страна на одитора върху всички сътрудници, чрез системата за планиране и изпълнение на ангажиментите и чрез системата за обучение и поддържане на квалификацията. В дружеството са установени правила и процедури за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските процедури да съответства на изискванията на професионалните стандарти, да се установи дали събраните одиторски доказателства са достатъчни и уместни за изразяване на одиторско мнение.

5. Датата на последната и

вършена проверка от Института на дипломираните експерт - счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор

Последната проверка върху одиторската практика на регистрирания одитор, извършена от СККОУ приключи през м.октомври 2008 година.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година

"ПОЛИМЕРИ" АД
гр.
ДЕВНЯ

7. Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Помощник-одиторте подписват декларации за независимост и за конфиденциалност в началото на всеки поет одиторски ангажимент.

В одиторската проверка на всички предприятия, регистрираният одитор е участвал лично. Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финасова година са спазени изискванията, свързани с независимостта.

8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт - счетоводители по реда на чл.22

През финансовата 2010 г. регистрираният одитор е участвал в следните форми на обучение, организирани от ИДЕС:

 • Семинар - “Актуални промени в МСФО ", с лектор KPMG –България.
 •   Семинар – „Курс по одит - МОС”, с лектор –БПП Профешънал –Георги  Миленчев ,АССА.
 • Семинар – МСФО –с лектори- доц. Симеон Милев,д-р Антон Свраков, д-р Бойка Брезоева
 • Семинар – Аналитични процедури и процедури по същество в практиката”с лектор -  БПП Профешънал –Георги  Миленчев ,АССА
 • Семинар  „Одит на групи”с лектор-БПП Профешънал Едюкейшън.
 •  Семинар-Първа Национална Среща „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2010” Промените в ЗДДС и ППЗДДС  в сила от 01.01.2010 г. с лектор адвокат Росен Русков,Промените в ЗКПО,ЗДФЛ,ЗМДТ в сила от 01.01.2010 г. с лектор д-р Людмила Мермерска.
 • Семинар – Одитен софтуер с лектор Елеонора Билбилева, д.е.с., Регистриран одитор, член на ИДЕС
 • Семинар - Закон за мерките срещу изпиране на пари с лектор Васко Райчев, д.е.с., Регистриран одитор, член на ИДЕС
 • Семинар-ЗНФО  с лектор Христо Маврудиев,дес,Регистриран одитор, член на ИДЕС.
 • Семинар- ЗДДС с лектор Мария Босолова.
 • Семинар- ЗДДС с лектор Калина Златанова.
 • Семинар- ЗОУ –БЕСЕДА РЕГИСТРИРЯНИ ОДИТОРИ, членове на ИДЕС.
 • Семинар –Изменения в законодателството с лектор Катя Драгийска,д.е.с.,Регистриран одитор ,член на ИДЕС.

9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2010 година е 170209,15

лева, в т.ч.:

одит

121 239,72 лв.

счетоводни услуги

6 160 лв

други

42809,43лв.

Общият обем на приходите на ""Счетоводна къща Балкан-РГ" ООД " ООД от дейността му през 2010 година е 39 031,20 лева, в т.ч.:

одит

9 210.72лв.

счетоводни услуги

21 900 лв

консултации и други

7 920,48 лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците - за одиторско предприятие

Възнаграждението на съдружниците е съгласно подписан договор с дружествата и е в зависимост от годишните им резултати.