Български (България)English (United Kingdom)
Одиторски услуги

Одиторски услуги

КРИТЕРИИ ЗА ОДИТ НА ГФО ЗА 2019г.

1.Задължително за:

1.средните и големите предприятия;

2. предприятията от обществен интерес;

3. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

4. предприятия, за които това изискване е установено със закон.

5. дъщерните предприятия, чиито отчети са включени в консолидирания отчет на предприятието майка.

2.ЗА ООД, ЕООД, ЕТ и други, различни от АД: да превишават поне два критерия от:

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

3. ЗА АД и Командитно дружество с акции:

Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

4.ЗА ЮЛНЦ:На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;

2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;

3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.

(5) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

5. ГЛОБИ:

(1) Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Независимо от горните критерии, всяко дружество може да одитира своите отчети, по искане на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в отчетите пред трети лица.


Одит на проекти или договорени процедури по европейски и национални програми се извършват по изискване на финансиращата институция.

Одит на договори за преобразуващи се дружества.
1 Одит на проекти
2 Одит на годишни отчети
3 Одит на консолидирани отчети