Български (България)English (United Kingdom)
Search

Search

Search Only:

Search Keyword financial

Total: 13 results found.

1. Advisory
(Съдържание/Консултанска дейност - English (United Kingdom))
Advice from an independent auditor in cases related to national legislation of Accounting and independent financial audit. Consultations on the implementation of national and international accounting standards, ...
2. Accounting Services
(Съдържание/Pages - English (United Kingdom))
... of taxes in accordance with the statements, preparation of annual financial statements, consolidated financial statements, statistical reports. -------------------------------------------------- ------------------------------ ...
3. Statutory audit
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
"Balkan Audit" Ltd. offers auditing of interim and annual financial statements in accordance with the Accounting Act and the Independent Financial Audit Act of the Republic of Bulgaria.  ...
4. Audit of consolidated financial statements of Groups
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
"Balkan Audit" Ltd. offers Audit of consolidated financial statements of Groups  in accordance with the Internatioanl Auditing Standarts and the Accounting Act and the Independent Financial Audit Act ...
5. Home
('Uncategorised Content')
"BALKAN Audit" Ltd. is Bulgarian company which provides services exclusively in the field of independent financial audit, financial reporting and the preparation of annual financial statements and annual ...
6. The company
('Uncategorised Content')
"Balkan Audit" Ltd. is a specialized company in the field of audit, tax and advisory services. We deal with the audit of the annual financial statements of companies registered under commercial law, non ...
7. The company
('Uncategorised Content')
"Balkan Audit" Ltd. is a specialized company in the field of audit, tax and advisory services. We deal with the audit of the annual financial statements of companies registered under commercial law, non ...
8. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
9. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ: Eжедневно оперативно счетоводство на производствени дейности, строителство, търговия, транспорт, селско стопанство, кооперации, туризъм, организации с нестопанска цел, бизнес услуги, ...
10. Одит на годишни отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
"Балкан Одит" ООД предлага одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в Република България  на междинни и годишни финансови отчети.
11. Одит на консолидирани отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията ...
12. Home
('Uncategorised Content')
"BALKAN Audit" Ltd. is Bulgarian company which provides services exclusively in the field of independent financial audit, financial reporting and the preparation of annual financial statements and annual ...
13. The company
('Uncategorised Content')
"Balkan Audit" Ltd. is a specialized company in the field of audit, tax and advisory services. We deal with the audit of the annual financial statements of companies registered under commercial law, non ...